\xd0\xa3\xd1\x81\xd0\xbb\xd1\x83\xd0\xb3\xd0\xb8 \xd0\xb8 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbb\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb9 \xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x89\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xba\xd0\xb8 \xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xa4\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb0

b“

\xd0\xa3\xd1\x81\xd0\xbb\xd1\x83\xd0\xb3\xd0\xb8 \xd0\xb8 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbb\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb9 \xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x89\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xba\xd0\xb8 \xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xa4\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb0

\r\n\r\n

\xd0\x93\xd1\x8d\xd0\xbc\xd0\xb1\xd0\xbb\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xb0\xd0\xbb\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xb6\xd0\xbd\xd0\xbe \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xbe\xd0\xb1\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd1\x81\xd0\xb0\xd0\xb9\xd1\x82 \xd1\x81 \xd0\xb1\xd1\x8b\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8, \xd1\x89\xd0\xb5\xd0\xb4\xd1\x80\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd1\x81\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x8f\xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xb8 \xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb7\xd1\x8b\xd0\xb3\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x88\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8, \xd0\xbb\xd0\xb8\xd1\x86\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb7\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd1\x81\xd0\xb8\xd0\xbc\xd1\x83\xd0\xbb\xd1\x8f\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8. \xd0\x92 \xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xb2\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd1\x83\xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x85 \xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x84\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xbc\xd1\x8b \xd1\x84\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xba\xd1\x86\xd0\xb8\xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x83\xd1\x8e\xd1\x82 \xd0\xbf\xd0\xbe \xd0\xbb\xd0\xb8\xd1\x86\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb7\xd0\xb8\xd1\x8f\xd0\xbc \xd0\xbe\xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbd, \xd0\xba \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xbc\xd0\xb5\xd1\x80\xd1\x83, \xd0\x9c\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd1\x82\xd0\xb0, \xd0\x93\xd0\xb8\xd0\xb1\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x82\xd0\xb0\xd1\x80, \xd0\x9a\xd1\x8e\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x81\xd0\xb0\xd0\xbe. \xd0\x9a \xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xbc \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb6\xd0\xb8\xd1\x82 \xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xa4\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb0 \xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xbe. \xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x89\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xba\xd0\xb0 http://www.ereport.ru/parts/kak-igrat-v-kazino-plej-fortuna-besplatno.htm \xd0\xb3\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x83\xd0\xb5\xd1\x82 \xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x8e \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd1\x86\xd0\xb5\xd0\xb4\xd1\x83\xd1\x80\xd1\x83 \xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd0\xb8, \xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xb3\xd0\xb5\xd0\xb9\xd0\xbc\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb3 \xd0\xb2\xd1\x81\xd0\xb5\xd0\xbc \xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x80\xd1\x88\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xb5\xd1\x82\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xbc \xd0\xb3\xd1\x8d\xd0\xbc\xd0\xb1\xd0\xbb\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbc.

\r\n\r\n

\xd0\x91\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x81\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f \xd0\xbe\xd1\x82 \xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xa4\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb0 \xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb9\xd0\xbd \xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xbe

\r\n\r\n

\xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xa4\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb0 \xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xbe \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbb\xd1\x8f\xd0\xb5\xd1\x82 \xd1\x81\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb8\xd0\xbc \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb3\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb7\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x82\xd1\x8b \xd0\xb2 \xd0\xb2\xd0\xb8\xd0\xb4\xd0\xb5 % \xd0\xb8\xd0\xbb\xd0\xb8 \xd1\x84\xd1\x80\xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xbf\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2 \xd0\xb7\xd0\xb0 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd0\xb1\xd0\xb0\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x81\xd0\xb0. \xd0\x94\xd0\xbb\xd1\x8f \xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x87\xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xb2 \xd0\xbf\xd0\xb0\xd0\xba\xd0\xb5\xd1\x82 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb2\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xb2 \xd0\xb3\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x83\xd0\xb5\xd1\x82 \xd0\xb4\xd0\xbe\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x8e \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb3\xd0\xbe\xd0\xb4\xd1\x83 \xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x87\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x8f \xd1\x81 \xd0\xbf\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe \xd0\xb2\xd0\xb7\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xb0. \xd0\x9f\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb3\xd0\xb0\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb8 \xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x81 \xd0\xb1\xd0\xb5\xd0\xb7\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbf \xd0\xb7\xd0\xb0 \xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8e, \xd1\x87\xd1\x82\xd0\xbe \xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x87\xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xbb\xd1\x8f\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb7\xd0\xb0 \xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb8\xd1\x84\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8e \xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xb5\xd1\x84\xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe \xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb0. \xd0\xa2\xd0\xb0\xd0\xba\xd0\xb6\xd0\xb5 \xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xbf\xd1\x83\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb9\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb7\xd1\x8b\xd0\xb3\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x88\xd0\xb8, \xd0\xb2\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xbe, \xd0\xb0\xd0\xba\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb8, \xd1\x82\xd1\x83\xd1\x80\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x8b. \xd0\xa7\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xbf\xd0\xb8\xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb4\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x8f\xd1\x89\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xba\xd0\xb8. \xd0\x9d\xd0\xb0\xd0\xb8\xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb5 \xd0\xb0\xd0\xba\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc \xd0\xb3\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xb1\xd0\xbb\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb3\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb4\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb8\xd0\xb4\xd1\x83\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbe\xd1\x89\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f. \xd0\x9f\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xb8\xd0\xbb\xd0\xb0 \xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xb7\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbe\xd1\x89\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb9 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x8b \xd0\xb2 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xb8\xd0\xbb\xd0\xb0\xd1\x85 \xd0\xb8 \xd1\x83\xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x8f\xd1\x85. \xd0\x9f\xd0\xbe \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xb8\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xb6\xd0\xb4\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xb1\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb5\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x82 \xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb4\xd1\x83\xd0\xb5\xd1\x82 \xd0\xbe\xd1\x82\xd1\x8b\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd1\x81 \xd0\xb2\xd0\xb5\xd0\xb9\xd0\xb4\xd0\xb6\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xbc \xd1\x8535.

\r\n\r\n

\xd0\x9f\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb1\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xba\xd0\xb0 \xd1\x81\xd0\xb8\xd0\xbc\xd1\x83\xd0\xbb\xd1\x8f\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2

\r\n\r\n

\xd0\x93\xd1\x8d\xd0\xbc\xd0\xb1\xd0\xbb\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbb\xd1\x8f\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb2\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x88\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x8f \xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xba\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f \xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb2 \xd0\xb8\xd0\xb7 \xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb5 1000 \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb2\xd0\xbb\xd0\xb5\xd1\x87\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb9. \xd0\x92 \xd0\xb8\xd1\x85 \xd1\x87\xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xbe \xd0\xb2\xd0\xbe\xd1\x88\xd0\xbb\xd0\xb8 \xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x82-\xd0\xbc\xd0\xb0\xd1\x88\xd0\xb8\xd0\xbd\xd1\x8b, \xd0\xba\xd0\xb0\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x87\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd1\x8b \xd0\xb8 \xd1\x80\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xb5\xd1\x82\xd0\xba\xd0\xb8. \xd0\x94\xd0\xbe\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd1\x83\xd1\x81\xd0\xbc\xd0\xbe\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb0 \xd1\x80\xd1\x83\xd0\xb1\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb0 \xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80 \xd1\x81 \xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x8f\xd1\x89\xd0\xb8\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xba\xd1\x80\xd1\x83\xd0\xbf\xd1\x8c\xd0\xb5. \xd0\x95\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb1\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd1\x81\xd0\xb8\xd0\xbc\xd1\x83\xd0\xbb\xd1\x8f\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x8b c \xd0\xbb\xd1\x8e\xd0\xb1\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd1\x81\xd1\x8e\xd0\xb6\xd0\xb5\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8: \xd0\xba\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xbc\xd0\xbe\xd1\x81, \xd0\xb4\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb2\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd0\xb8, \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xbb\xd1\x8e\xd1\x87\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f, \xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xb8\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xb1\xd1\x8b\xd1\x82\xd0\xb8\xd1\x8f, \xd1\x84\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb0\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb0. \xd0\x92\xd0\xbc\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb5 \xd1\x81 \xd1\x8d\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xbc \xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xbd\xd0\xbe \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb1\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xb0\xd0\xbf\xd0\xbf\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8b \xd0\xbf\xd0\xbe \xd1\x87\xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xbb\xd1\x83 \xd0\xb1\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb1\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2, \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xb7\xd0\xbe\xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xbc \xd1\x82\xd1\x83\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbc. \xd0\x98\xd0\xbd\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xba\xd1\x81 RTP (\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb2\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb0 \xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xba) \xe2\x80\x93 \xd0\xbd\xd0\xb5 \xd0\xbc\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xb5 95%. \xd0\x9f\xd0\xbe\xd0\xb4\xd1\x8b\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x8f \xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb9\xd0\xbd-\xd0\xb0\xd0\xb2\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8b, \xd0\xb6\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe \xd1\x83\xd1\x87\xd0\xb8\xd1\x82\xd1\x8b\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb8\xd1\x85 \xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9, \xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xb8\xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb5 \xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x81\xd0\xbb\xd1\x83\xd0\xb6\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x89\xd0\xb8\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xb4\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb8\xd1\x8f \xd0\xb2\xd1\x8b\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbf\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82 Microgaming, Playtech, Boongo, Igrosoft \xd0\xb8 MegaJack. \xd0\x9f\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xbf\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb8-\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb1\xd0\xbe\xd1\x82\xd1\x87\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb8 \xd0\xb3\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x83\xd1\x8e\xd1\x82 \xd1\x83\xd0\xb2\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xba\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd1\x86\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x81 \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd1\x8b \xd1\x81 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xb1\xd1\x8b\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xb2\xd1\x81\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xbe\xd0\xbf\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f\xd0\xbc\xd0\xb8.

\r\n\r\n

\xd0\x98\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb2 \xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xb0\xd0\xb2\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8b \xd0\xbd\xd0\xb0 \xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x8c\xd0\xb3\xd0\xb8

\r\n\r\n

\xd0\x98\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb2 \xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x82\xd1\x8b \xd1\x81 \xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x8f\xd1\x89\xd0\xb8\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd1\x80\xd0\xb5\xd1\x88\xd0\xb0\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xbf\xd0\xbe \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8e \xd1\x81\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb4\xd1\x83\xd1\x8e\xd1\x89\xd0\xb8\xd1\x85 \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xb9\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb2\xd0\xb8\xd0\xb9: \xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f \xd1\x83\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x82\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb9 \xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xbf\xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xb8, \xd0\xb2\xd1\x85\xd0\xbe\xd0\xb4 \xd0\xb2 \xd1\x81\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbc\xd1\x83, \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xb6\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xbf\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb4. \xd0\x92\xd0\xbd\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb8 \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x8c\xd0\xb3\xd0\xb8 \xd0\xbd\xd0\xb0 \xd1\x81\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x82 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xb7\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xb8 \xd1\x81\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb3\xd1\x83\xd1\x82 \xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb7 Payeer, MasterCard, Qiwi, Visa \xd0\xb8\xd0\xbb\xd0\xb8 Perfect Money. \xd0\x94\xd0\xb0\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb5 \xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xbd\xd0\xbe \xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xbf\xd1\x83\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd1\x81\xd0\xb8\xd0\xbc\xd1\x83\xd0\xbb\xd1\x8f\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x8b \xd0\xb8 \xd0\xb2\xd1\x8b\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbb\xd1\x8f\xd1\x82\xd1\x8c \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xbc\xd0\xb5\xd1\x80 \xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xba\xd0\xb8. \xd0\x9d\xd0\xb5\xd0\xbe\xd0\xbf\xd1\x8b\xd1\x82\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc \xd0\xb3\xd0\xb5\xd0\xb9\xd0\xbc\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbb\xd0\xb0\xd0\xb3\xd0\xb0\xd0\xb5\xd0\xbc \xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xbe\xd0\xb1\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x8e, \xd0\xb2\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xb7\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xb2\xd1\x88\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x8c \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb9 \xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x80\xd1\x81\xd0\xb8\xd0\xb5\xd0\xb9. \xd0\x92\xd1\x8b\xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x88\xd0\xb8 \xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xb0\xd1\x87\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb2 \xd0\xbe\xd0\xb1\xd1\x8f\xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xbc \xd0\xbf\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x8f\xd0\xb4\xd0\xba\xd0\xb5, \xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xbe\xd0\xb1\xd1\x85\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb8\xd0\xbc\xd0\xbe \xd0\xb2\xd1\x81\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xbe \xd0\xbb\xd0\xb8\xd1\x88\xd1\x8c \xd0\xb2\xd0\xbf\xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xbb\xd0\xb8\xd1\x87\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x8e \xd0\xb8\xd0\xbd\xd1\x84\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xbc\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8e \xd0\xb8 \xd0\xbe\xd1\x82\xd1\x8b\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x81\xd1\x8b.

\r\n\r\n

\xd0\x9c\xd0\xbe\xd0\xb1\xd0\xb8\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x8f \xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x80\xd1\x81\xd0\xb8\xd1\x8f \xd0\xbf\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbb\xd0\xb0 Play Fortuna

\r\n\r\n

\xd0\x98\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x8f \xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x89\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xba\xd0\xb0 Play Fortuna \xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb6\xd0\xb5\xd1\x82 \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb1\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c \xd1\x81 \xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb1\xd0\xb8\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe. \xd0\x94\xd0\xbb\xd1\x8f \xd1\x8d\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe \xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xb9\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd1\x81\xd0\xbf\xd0\xb5\xd1\x86\xd0\xb8\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x8f \xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x80\xd1\x81\xd0\xb8\xd1\x8f \xd1\x80\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x83\xd1\x80\xd1\x81\xd0\xb0, \xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xb0 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb4\xd1\x85\xd0\xbe\xd0\xb4\xd0\xb8\xd1\x82 \xd0\xb4\xd0\xbb\xd1\x8f \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xb9\xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xb2 \xd0\x90\xd0\xbd\xd0\xb4\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb8\xd0\xb4 \xd0\xb8 \xd0\xb8\xd0\x9e\xd0\xa1. \xd0\x9f\xd0\xbe\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xb7\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xb8 \xd1\x81\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb3\xd1\x83\xd1\x82 \xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xba\xd0\xb6\xd0\xb5 \xd0\xb8\xd0\xbd\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbb\xd0\xbb\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8c apk \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe \xd0\xbf\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbb\xd0\xb0. \xd0\x98\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbc \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb4\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbb\xd1\x8f\xd1\x8e\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xbb\xd1\x8c\xd1\x88\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd0\xba\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xbf\xd0\xba\xd0\xb8, \xd1\x81\xd0\xba\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x82\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xbc\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x8e, \xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xbc\xd0\xbf\xd0\xb0\xd0\xba\xd1\x82\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb5 \xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb1\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb6\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb5 \xd0\xb8\xd0\xbd\xd1\x84\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xbc\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd0\xb8 \xd0\xbd\xd0\xb0 \xd1\x8d\xd0\xba\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb5.

\r\n\r\n

\xd0\x94\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb8\xd0\xbd\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb2\xd0\xb0 \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb9 \xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x89\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xba\xd0\xb8 \xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xa4\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb0

\r\n\r\n

\xd0\x90\xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xba\xd0\xbb\xd1\x83\xd0\xb1 \xd1\x81 \xd1\x81\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe \xd0\xbd\xd0\xb0\xd1\x87\xd0\xb0\xd0\xbb\xd0\xb0 \xd0\xbc\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x83\xd0\xb5\xd1\x82 \xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xb2\xd1\x88\xd0\xb8\xd1\x85\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb3\xd1\x8d\xd0\xbc\xd0\xb1\xd0\xbb\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb7\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xb7\xd0\xb0 \xd0\xb1\xd0\xbe\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x81-\xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xb4\xd1\x8b, \xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8e, \xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb8\xd1\x82\xd1\x8b, \xd1\x83\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xb5\xd1\x82 \xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb8 \xd0\xb8 \xd1\x82\xd1\x83\xd1\x80\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x8b \xd1\x81 \xd0\xba\xd1\x80\xd1\x83\xd0\xbf\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd0\xb2\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb6\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f\xd0\xbc\xd0\xb8. \xd0\x98\xd0\xb3\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x8f \xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x89\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xba\xd0\xb0 \xd0\xb2 \xd0\xbe\xd0\xb1\xd1\x8f\xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xbc \xd0\xbf\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x8f\xd0\xb4\xd0\xba\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xb4\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb6\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb2\xd1\x81\xd0\xb5\xd1\x85 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xb8\xd0\xbb, \xd1\x87\xd1\x82\xd0\xbe \xd0\xba\xd0\xb0\xd1\x81\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb1\xd0\xb5\xd0\xb7\xd0\xbe\xd0\xbf\xd0\xb0\xd1\x81\xd0\xbd\xd0\xbe\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb8 \xd0\xbf\xd0\xb5\xd1\x80\xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd0\xb4\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd0\xb3\xd0\xb5\xd0\xb9\xd0\xbc\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2, \xd0\xb2\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbc\xd1\x8f \xd0\xbe\xd1\x82 \xd0\xb2\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbc\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8 \xd1\x83\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd0\xb2\xd0\xbd\xd0\xb5\xd1\x83\xd1\x80\xd0\xbe\xd1\x87\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xba\xd0\xb8 \xd0\xb0\xd0\xba\xd0\xba\xd0\xb0\xd1\x83\xd0\xbd\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb2.

\r\n\r\n

\xd0\x98\xd0\xb7\xd1\x83\xd1\x87\xd0\xb8\xd1\x82\xd0\xb5 \xd1\x83\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x8c \xd0\xba\xd0\xb0\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb2\xd0\xb0 \xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xb0\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb3\xd0\xbe \xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xbe, \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9\xd0\xb4\xd1\x8f \xd0\xb1\xd1\x8b\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd1\x83\xd1\x8e \xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8e \xd0\xb8 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xbd\xd1\x8f\xd0\xb2 \xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb2\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xb1\xd0\xb5\xd0\xb7\xd0\xb4\xd0\xb5. \xd0\x90\xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb9 \xd0\xba\xd0\xbb\xd1\x83\xd0\xb1 \xd0\x9f\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xb9 \xd0\xa4\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x82\xd1\x83\xd0\xbd\xd0\xb0 \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xb4\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb6\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x81\xd1\x8f \xd1\x81\xd1\x82\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb4\xd0\xb0\xd1\x80\xd1\x82\xd0\xbe\xd0\xb2 \xd0\xb8\xd0\xb3\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb9 \xd0\xb0\xd1\x81\xd1\x81\xd0\xbe\xd1\x86\xd0\xb8\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd0\xb8, \xd0\xbe\xd0\xb1\xd0\xb5\xd1\x81\xd0\xbf\xd0\xb5\xd1\x87\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb0\xd0\xb5\xd1\x82 \xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x81\xd1\x82\xd0\xbd\xd1\x83\xd1\x8e \xd0\xb8\xd0\xb3\xd1\x80\xd1\x83. \xd0\x90\xd0\xbf\xd0\xbf\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x8b \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb1\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb0\xd1\x8e\xd1\x82 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb4 \xd1\x83\xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb5\xd0\xbc \xd0\xb3\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xb0 \xd1\x81\xd0\xbb\xd1\x83\xd1\x87\xd0\xb0\xd0\xb9\xd0\xbd\xd1\x8b\xd1\x85 \xd1\x87\xd0\xb8\xd1\x81\xd0\xb5\xd0\xbb, \xd1\x81\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb4\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x8b \xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xbc\xd0\xb8 \xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb7\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb1\xd0\xbe\xd1\x82\xd1\x87\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb8.

\r\n\r\n“